Vzdělání pro růst

Praha 11. 4. 2014

Společnost GOLDBECK Prefabeton s.r.o. se zapojila do projektu „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II“ jehož cílem je podpora zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí našich zaměstnanců.

esf horizontalni

Projekt „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II“ (reg.č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00010) je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR a je realizován v období od 15.11.2013 do 11.4.2014 v úzké spolupráci s Úřadem práce České republiky – Krajskou pobočkou v Příbrami.

Tato vzdělávací aktivita je zaměřena na „Nové trendy v řízení výroby a logistiky s využitím softwarové podpory“ a bezprostředně navazuje na již ukončený projekt „Vzdělávejte se pro růst!“, do něhož byla naše společnost zapojena v letech 2012 a 2013, a který byl zaměřen na „Strategické řízení a průchod zakázky firmou“.

Vzdělávací aktivitou bude dosaženo osvojení nejnovějších trendů v oblastech řízení výroby a logistiky včetně zajištění vyšší úrovně využívání nové SW aplikace pro řízení zakázek v rámci výroby našich produktů a služeb.

www.esfcr.cz

Okresní hospodářská komora Kutná Hora je realizátorem nového projektu

Okresní hospodářská komora v Kutné Hoře zahájila realizaci projektu s názvem „Nové znalosti = lepší uplatnitelnost na trhu práce“.

Cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a kvality nabízených služeb členských firem OHK Kutná Hora působících v oblasti zpracovatelského průmyslu formou zvyšování kvalifikace zaměstnanců a tím i zvyšování udržitelnosti zaměstnání této cílové skupiny. Projekt vychází z potřeb definovaných členskými firmami OHK Kutná Hora, které projevily zájem se do projektu zapojit.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci členských firem OHK Kutná Hora této profesní úrovně: dělnické profese, střední management a mistři, THP i top management, kteří budou mít možnost účastnit se celé řady školení. Celkem je připraveno 29 zaměření kurzů, z toho 10 pro dělnické profese, 2 jazykové kurzy /AJ,RJ/ a 17 kurzů pro TOP management, střední management a další administrativní profese.

Projekt bude realizován do října 2013 a předpokládá se 1 453 úspěšných účastníků.

TENTO PROJEKT JE financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Základní informace o projektu

Název projektu
Nové znalosti = lepší uplatnitelnost na trhu práce
Registrační číslo projektu
CZ.104/1.1.06/5200035
Realizace projektu
1.12.2010 – 31.10.2013
Číslo operačního programu
CZ.1.04
Název operačního programu
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo globálního grantu
CZ.1.04/1.1.06
Název globálního grantu
Zvýšení adaptibility zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích

esf eu oplzz Cervenapodpora horizont CMYK

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) spadá mezi více cílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Základní informace o projektu

Název projektu
Vzdělávejte se pro růst!
Registrační číslo projektu
CZ.1.04/1.1.00/71.00002
Realizace projektu
31.5.2011 – 31.7.2013
Částka
850 000 000,00 Kč

Dne 31. května 2011 spustilo MPSV projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ financovaný právě z OP LZZ. Zaměstnavatelé z vybraných ekonomických odvětví v něm mohou žádat o finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců a zároveň o úhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání.

Na realizaci projektu byla vyčleněna částka 850 milionů Kč.

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP.

Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích:

  • strojírenství,
  • stavebnictví,
  • nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky),
  • terénní sociální služby,
  • odpadové hospodářství.