Environment

Environmentální politika ochrany životního prostředí

 

Smysl pro odpovědnost je součástí naší firemní identity - to platí i v oblasti udržitelnosti. Proto ji vždy zahrnujeme: při vývoji nových výrobků, při plánování projektů s našimi zákazníky, při výrobě nebo montáži stavebních dílů i při poskytování služeb. Vždy máme na paměti celý životní cyklus budovy. A dále: zaměřujeme se na škálovatelná udržitelná řešení, abychom dosáhli co největšího pozitivního efektu.

"Přijímáme odpovědnost za udržitelnost našich činností v podnikové, environmentální a sociální oblasti."

Jako rodinná firma přemýšlíme o generacích a jsme si vědomi následujícího: Pouze šetrné využívání přírodních zdrojů může zajistit budoucnost naši i našich dětí. Proto průběžně a komplexně analyzujeme a zlepšujeme naši provozní environmentální výkonnost a naše procesy. Velký význam přikládáme měřitelným výsledkům. Pomocí našeho úspěšného systému environmentálního řízení minimalizujeme spotřebu zdrojů a předcházíme znečištění životního prostředí.

"Podporujeme energeticky úspornou a ekologickou výstavbu a jednáme s ohledem na sociální dopad."

Zavazujeme se neustále zlepšovat naši provozní ochranu životního prostředí a environmentální výkonnost nad rámec oficiálních požadavků, zákonů a předpisů. Abychom toho dosáhli, využíváme inovativní metody a moderní technologie a udržujeme výměnu informací s vědeckou komunitou. Tímto způsobem slaďujeme funkčnost, ekonomickou efektivitu a udržitelnost.

Úspěšné ochrany životního prostředí lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se na ní aktivně podílejí všichni zaměstnanci společnosti. Proto zapojujeme každého zaměstnance a podporujeme ekologicky uvědomělou činnost ve všech oblastech společnosti. Jednáme transparentně a vyzýváme k otevřenému a objektivnímu dialogu. Jsme otevření návrhům na zlepšení.

"Chováme se zodpovědně vůči našim kolegům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí."

Výše uvedené zásady zohledňujeme při všech činnostech ve společnosti. Průběžně vyhodnocujeme dopady našich činností na životní prostředí. Pravidelně revidujeme naše cíle a přizpůsobujeme je nejnovějšímu stavu poznání.

 

Rozsah Environmentálního managementového systému (EMS):

Naše společnost se specializuje na výrobu betonových prefabrikátů a poskytování souvisejících služeb, jako je projektování staveb a dopravní logistika. Důležitou součástí naší činnosti je zajištění kvality prostředí, ve kterém pracujeme, a minimalizace našeho ekologického otisku. I když neprovádíme vlastní vývoj procesů nebo výrobků, pečlivě sledujeme a optimalizujeme vliv našich činností na životní prostředí.

 

Environmentální managementový systém:

Zlepšování našeho systému EMS probíhá prostřednictvím environmentální politiky, stanovení environmentálních cílů, zohlednění námětů zainteresovaných stran, pravidelných auditů, hodnocení vedením a opatření k neshodám. Při tvorbě a udržování systému zvažujeme definované procesy a jejich vzájemné vazby, abychom zajistili maximální efektivitu a soulad s environmentálními normami.

 

EMS systém je přístupný našim zákazníkům a externím partnerům na našich webových stránkách, a to v souladu s normou ISO 14001.

 

Odkaz na příručku environmentu

 

Odkaz na enviromentální profil

 

Cíle v oblasti ochrany životního prostředí

1. Nulová produkce odpadů z výroby

   Aktivita: veškerý odpad z výroby eliminovat a zpracovat

   termín: do 2028

2. Instalace / rozšíření FVE

   Aktivita: Ukládání energie a její využívání, snižování energetické náročnosti

   termín: do 2026

3. Využití dešťové vody pro výrobní procesy

   termín: do 2025

  

Interní auditoři ISO 14001 - závod Vrdy

Adéla Heblíková - koordinátor ISO 14001

Václav Sýkora - ekolog, energetik

Jindřich Šubrt - ředitel závodu

 

Stav plnění Environmentálních cílů a hodnocení efektivnosti

Pro rok 2023 byly stanoveny 3 cíle.

Cíl 1: Nulová produkce odpadů z výroby do roku 2028

Termín: do 31.12.2028

 

Programy:

Úkol

Termín Odpovídá Stav
1. Zadání cíle do 31.03.2023 PVE, VÚ Splněno
2. Zajištění zdrojů do 30.06.2023 PVE Splněno
3. Realizace projektu do 31.12.2028 PVE, VÚ Probíhá
4. Vyhodnocení cíle do 31.12.2028 PVE  

Cíl byl splněn. V souladu s programy cíle byl cíl definován a zadán zodpovědným pracovníkům. Průběžně probíhá kontrola plnění cíle

 

Cíl 2: Instalace FVE – (ukládání energie a její využívání, snižování energetické náročnosti)

Termín: do 31.12.2026

 

Programy:

Úkol

Termín Odpovídá Stav
1. Zadání cíle do 31.03.2023 PVE, VÚ Splněno
2. Zajištění zdrojů do 30.06.2023 PVE Splněno
3. Realizace projektu do 31.12.2026 PVE, VÚ Probíhá
4. Vyhodnocení cíle do 31.12.2026 PVE  

Cíl byl splněn. V souladu s programy cíle byl cíl definován a zadán zodpovědným pracovníkům. Průběžně probíhá kontrola plnění cíle

 

Cíl 3: Využití dešťové vody pro výrobní procesy

Termín: do 31.12.2025

 

Programy:

Úkol

Termín Odpovídá Stav
1. Zadání cíle do 31.10.2023 PVE, VÚ Splněno
2. Zajištění zdrojů do 31.12.2023 PVE Splněno
3. Realizace projektu do 31.12.2025 PVE, VÚ Probíhá
4. Vyhodnocení cíle do 31.12.2025 PVE  

Cíl byl splněn. V souladu s programy cíle byl cíl definován a zadán zodpovědným pracovníkům. Průběžně probíhá kontrola plnění cíle

 

Závěr:

Environmentální cíle byly splněny prostřednictvím programů plánovaných na rozhodné období na 100 %.

Nastavený systém je efektivní.

 

 REMA – Vaše environmentální vyúčtování za rok 2023